Category Archives: Quan hệ cổ đông

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty TNHH ANZA

anza

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty TNHH ANZA – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH ANZA – Mã chứng khoán: SIC – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.205 CP (tỷ lệ 22,1%) – Số lượng […]