Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty TNHH ANZA

anza

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Công ty TNHH ANZA

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH ANZA
– Mã chứng khoán: SIC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.205 CP (tỷ lệ 22,1%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 293.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.828.805 CP (tỷ lệ 23,93%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/05/2017.